فرمول مالی خرید ایرباس طبق گفته وزیر راه http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005129/