سندی: این یک قانون ریاضیِ، هر چی بزرگتر بشی بیشتر فحش میخوری. قانون ریاضی