آلبوم موسیقی در دنیای تو ساعت چند است برعکس فیلمش خوب بود. کار کریستف رضاعی. آهنگ محلی رشتی زیبایی داره این آلبوم که شباهتی به سایر کارهای محلی نداره https://soundcloud.com/ali-karimi-7/christophe-rezai-28-ki-sa