ابی میگه سندی کمر ارکست بود. احساس می کنم مستِ مستِ:) https://www.instagram.com/p/BBraS60TRrV/