هر گوساله ای رفته یک فیلم از خودش گرفته یا یک متن حماسی نوشته که من رای میدم. شاخ فیل رو میشکونید