User avatar

پرویز خطیبی درباره قمرالملوک: قمرالملوک وزیری بی نهایت دست و دلباز و بخشنده بود. معروف است که وقتی شب ها در کافه رستوران جمشید آواز می خواند تمام پول هایش را صرف خرید گوشت برای سگ های گرسنه خیابان منوچهری می کرد. موسی خان نی داوود می گفت: «من و برادرم مرتضی خان به اتفاق قمر برای اجرای یک کنسرت به رشت و پهلوی رفتیم. با آنکه بهای بلیت از پنج تا بیست تومان بود معهذا هنگام بازگشت به تهران، نه ما و نه قمر دیناری پول نداشتیم چون بین راه قمر الملوک درآمد حاصله از کنسرت را به زن هایی که در شالیزارها برنج می کاشتند. بخشیده بود

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10