سه تا خواهر در نزدیک پنجاه سالگی خودکشی کردند، انگار نه انگار. علاوه بر وابستگان نظام یک قشر نوظهور به ظاهر مدرن در شبکه های اجتماعی داریم که علاقه دارند با وابستگان نظام در نادیده گرفتن مشکلات اجتماعی همکاری کنند