انفجار تو بازار تهران رخ داده.عرب های توییتر الله اکبر گویان خوشحالی می کنند! مثل لاشخورا موندن تو ایران یک چیزی اتفاق بیفته