اوضاع مملکت اینقدر خرابه هنوز حقوق بازنشسته ها رو ندادند