من احساس می کنم یک سری مسائل تو محیط مجازی، سناریو نوشتن و بعد اجرا کردنش است.دلیل این کار چیه؟ ندانم
دو حالت داره یا من بدبینم یا ملت زیاد کسخل تشریف دارند ‎· دامون