User avatar

من احساس می کنم یک سری مسائل تو محیط مجازی، سناریو نوشتن و بعد اجرا کردنش است.دلیل این کار چیه؟ ندانم

Comment

دو حالت داره یا من بدبینم یا ملت زیاد کسخل تشریف دارند

 ‎· دامون

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10