معاون رییس مجلس ارمنستان گفته: چرا در اسکاتلند حق تعیین سرنوشت دارند ولی مردم قراباغ همچین حقی رو ندارند؟ وضعیت جالبی برای پان ترک ها اتفاق افتاده