این " شماها" چیه ملت تازگی تو جمله بکار می برند. مگه شما خودش جمع نیست؟ دیگه "ها" برای چی استفاده میشه؟
تو مایه های you all هست. شما در حال مودبانه به فرد اشاره داره ولکن تو جمع هم همونه. منتها اینا ندونن که حالت مفرد و جمع مودبانه اش همون شما می شود ‎· Myri∂m
@myriam مرسی از توضیح ‎· دامون