مسئله مهم در مورد #مکان_لیکس فکر می کنم بازی با احساساست دیگران باشه. میخوای دوستی برقرار کنی یا هرچیزی چرا با مردم بازی میکنی که زنم کشته شد! اون هم در قالب یک تئاتر بی مزه