اسامی خلبانان ایرانی که از سال 87 به خاطر ناوگان فرسوده نیروی هوایی ارتش از دست رفتند. اخرینش هم هفته پیش بود. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950311000758