یک روز به نوروز 95 و شروعی مجدد در فرندفید سابق :دی
سلای آی دی فرندفیدت چی بود؟ ‎· Aliusha