یک شیر پاک خورده بیاد منو ساب کنه سیزده نفر منو ساب کردن میترسم نحسیش بگیردم اگه ساب نکنید مجبورم بزنم یکی رو انساب کنم تا سیزده نباشه
خوب به حول و قوه الهی مشکل حل شد ‎· delta