لذت بخش ترین کار تو فرندفید جر و بحث و کل کله
الان دارم وانیک رو انگولک میکنم الانه که بزنه بلاکم کنه ‎· delta