یعنی همه باید با القاب فرفریشون اینجا حضوربهم رسونن؟
نه آقا با همون القاب توئیتری هم قابل شناسایی ای :دی ‎- mostafa
سلام ^_^ ‎- Hadi.Yalin
گیلداد:اخه خیلیا خبر نداشتن اصلا که من فرفرم بودم :))... /// هادی علک سلام :) ‎- DenaG