آواتار من شبیه یه بدنساز افتاده که داره رو به جلو فیگور جفت بازو میگیره