درسته من مدتها قبل از تعطیلی فرفر ، نیومده بودم و بعد بسته شدن گودر تا مدتی به توییتر بسنده کرده بودم ولی رفقای فرفری خوبی داشتم امیدوارم بیان و جمع شن دوباره