یک سرویس دیگه از روس ها، امیدوارم برعکس وی کی و مثل تلگرام پر رونق باشه