جان من اگر استخر آقایون درست شد من را هم ادد کنید، زمان فرندفید خیلی فضولیم گل می کرد خب #اعتراف