اگر کسی اندیشه ای رو فیلتر می کنه یعنی می دونه که نظر خودش تو بحث منطقی بازنده است. جادی میرمیرانی علیه الرحمه .
حرف خوبیه که معمولا درسته ولی لزوما درست نیست ممکنه اون شخص توی بحث بازنده باشه ولی نظری که داره بازنده نباشه و شخص دیگریبتونه به خوبی ازش دفاع کنه. ضمن این که مثل اون قضیه نقش خط مار که میرحسین گفت همیشه فهم بحث برای مردمی که قضاوت می‌کنند ممکن نیست و ممکنه با سوء استفاده از کم فهمی عده‌ای که راجع به بحث قضاوت می‌کنن بشه با کلک بر برهان صحیح پیروز شد. ‎· alawee
@alawee موسی عزیز جادی گفته بود توی یک بحث منطقی و نه بحثی سراسر مغلطه و سفسطه ‎· Ehsan Sh