مهمترین کار کرد این تحریم ها افتادن بهانه دست کیهان و رجانیوز و... برای زر زر کردنه؛ وگرنه تحریم مهمی نیستن https://t.co/F0tU2PL6OZ .