میدونستین اکثر کتاب هایی که فیپا میگیرن چاپ نمیشن و یا فقط یک نسخه چاپشون میکنن؟ اونم واسه رزومه .