حالا باید دعا کنم موکوم جا بیافته و یه مکان درست حسابی بشه .