چرا اینجا نتیفیکیشن نداره؟
فرفر داشت؟ ‎- Mamad
همون بهتر که نداره. چیه این ناتیفویکشنا همش رو اعصابن. ممد: نه نداشت ‎- alawee