ایرج حسابی توی دست نوشته اش «حمایت» را «همایت» نوشته بود #جدی .