خداوندا کیندل نصیب ما بگردان
می‌دونی از کی هست که کیندل می‌خوایم و هنوز نصیبمون نفرموده؟ من که به همین تبلتم واسه کتاب خوندن رضایت دادم ‎· alawee