خودم را چسبوندم به شیشه قطار تا طلوع آفتاب را تماشا کنم .