موز از میوه هاست و پلنتین از سبزیجاته، اینقدر تفاوت داشته و من بعد از سی سال زندگی تازه امروز فهمیدم که یکی نیستن
والّا با این نوناشون ‎· alawee