ویدا یعنی نادر .
جان ؟؟؟ :دی ‎· Vivavida
@vivavida به جان نادر قسم ‎· Ehsan Sh