ویدا یعنی نادر .
جان ؟؟؟ :دی ‎- Vivavida
@vivavida به جان نادر قسم ‎- Ehsan Sh