میلان بد شانس هم هست .
میلان تیم نیست که بابا ‎- alawee
@alawee: تیم نیست عشقه ‎- Ehsan Sh