خیلی بده آدم از کارش نفرت داشته باشه .
شکنجه است اون کار ‎- hadi
استعفا بده.. یه جای بهتر پیدا کن بیا بیرون ‎- min00t
@min00t دنبال کار مورد نظرم هستم ‎- Ehsan Sh