توی طب سنتی یزد و حومه دوای 99% دردها و مرض ها فقط یک حبه نباته .
:)) دقیقن. نبات درمانی یکی از شاخه ناشناخته در علوم پزشکیه ! ‎· Mamad
نبات و ایضا خاک شیر ‎· ardvisoor
حتی دوای دندون درد! ‎· alawee
@alawee بدون شک ‎· Ehsan Sh