مکان فیلتر شده؟ .
بله ظاهرا ‎· alawee
@alawee: بر ظاهر و باطنشون لعنت ‎· Ehsan Sh