مکان فیلتر شده؟ .
بله ظاهرا ‎- alawee
@alawee: بر ظاهر و باطنشون لعنت ‎- Ehsan Sh