خوشبخت كسانيكه عقلشان پاره سنگ ميبرد، چون ملكوت آسمان مال آنهاست. انجیل متی 3-5 .