روزها گر رفت، گو رو، باک نیست *** تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست .