منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن