ناآمدگان اگر بدانند كه ما از دهر چه ميكشيم، نايند دگر .
اختیار دارین. ابله فراوان است ‎· Myri∂m
اگه دعوتشون نکنیم نمیان ‎· جولیا پندلتون
بیت شعری از خیام بود ‎· Ehsan Sh