ناآمدگان اگر بدانند كه ما از دهر چه ميكشيم، نايند دگر .
اختیار دارین. ابله فراوان است ‎- Myri∂m
اگه دعوتشون نکنیم نمیان ‎- جولیا پندلتون
بیت شعری از خیام بود ‎- Ehsan Sh