کاخا کالادزه اومده ایران با زنگنه دیدار کرده؛ بادش بخیر زمانی دفاع وسط میلان بود .