یار دبستانی که تلویزیون پخشش کنه دیگه یاردبستانی نیس .