قرآن اولیا الهی را اینگونه توصیف می‌کنه:لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ کسانی که نمیترسند و غمگین هم نمی‌شوند؛ چه کسی غمگین می‌شه؟ چه کسی میترسه؟
کسی که به گذشته از دست رفته فکر کنه غمگین میشه و کسی که به آینده نیامده بیاندیشد مضطرب و هراسان نمیشود و نمیترسد ‎· Ehsan Sh
اولیا الهی نه در گذشته و نه در آینده بلکه در لحظه زندگی می‌کنند ‎· Ehsan Sh
کسی که به آینده نیامده بیاندیشد مضطرب و هراسان نمیشود!!؟؟ ‎· Peiman
@peiman: بد نوشتم کسی کهدبیاندیشد نگران میشود ‎· Ehsan Sh