از فرمانداری تماس گرفتن برم پای صندوق رای؛ چون صندوق سیار بود و سه چهارتا روستا باید بریم قبول کردم .