منصور به من میگه جیره خوار، کاش من را نمیشناخت و در جریان خیلی چیزا نبود و این را میگفت .
جیره خوار کی؟ ‎· hadi
@hadinik: چونکه یکی از دوستان از فرمانداری بهم پیشنهد داده که پای صندوق رای باشم ‎· Ehsan Sh