یک ماهی میشه که کلاس مثنوی خوانی تعطیل شده بود؛ امروز هم میخواستن کلاس حافظ خوانی‌مون را تعطیل کنن که خدا را شکر به خیر گذشت .
دكتر مهدوى؟ ‎· بــــــــــاران!
نه من تهران نیستم :دی ‎· Ehsan Sh