آماده شدم برم فرمانداری که از اونجا بریم برای رأی گیری، صندوق سیار روستایی .