از لیست امید خاتمی 29 نفرشون رای آوردن نفر آخر هم سی و یکم شده؛ چرا پیام را متوجه نمیشین؟ .