ظاهرا وضع جاده خراب تر از اونه که بشه با خاطر راحت رانندگی کرد؛ حیف شد .