به نظرتون کلا برم لینوکس یا هر دو را با هم داشته باشم؟
هر دو = لینوکس و ویندوز ‎- Ehsan Sh
هر دو ‎- Mamad
هردوانه ‎- alawee
من همیشه هر2را دارم هرکدوم سر زمان خودش کارما راه میندازه با اون کار میکنم ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
دیر گفتین کلا ویندوز را حذف کردم دیدم توی ویندوز کاری نیست که نشه توی لینوکس انجام داد در ضمن اینطوری مجبورم میشم خوب یادش بگیرم ‎- Ehsan Sh